SP1 PUSZCZYKOWO / DOKUMENTY / Ogólna klauzula informacyjna (RODO)

Ogólna klauzula informacyjna (RODO)


Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z Art. 13 pkt.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Informuję, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza, z siedzibą w Puszczykowie przy ul.Wysokiej 1, zwana dalej „Szkołą”; Szkoła prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Jarosław Bartkowiak.

• Kontakt: szp1@wp.pl, telefon: 61 81 33 461

• listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo

Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie. Konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub brak możliwości zawarcia umowy.

Podanie danych jest:

• obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

• dobrowolne, jeżli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy; Dane osobowe przetwarzane będą przez Szkołę Podstawową nr 1 w Puszczykowie wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora danych podstaw prawnych, wynikających z art. 6 Rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu pracowników Szkoły w związku z działaniami związanymi z prowadzoną działalnością o znaczeniu oświatowym/edukacyjno-wychowawczym. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom do celów komercyjnych.

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

Państwa dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

• podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

• podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające), np. dziennik elektroniczny

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Pan prawo do:

Dostępu do treści danych,

Sprostowania danych,

usunięcia danych,

ograniczenia przetwarzania danych

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych

przenoszenia danych,

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu niezbędny do udzielenia odpowiedzi, oraz do kontaktowania się w związku z działalnością publiczną Szkoły.