Aktualności i wydarzenia

Dzień kropki w Jedynce!

15 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki. To święto kreatywności, pomysłowości, odwagi i wspaniałej zabawy. Równie pomysłowo bawili się uczniowie naszej szkoły. Dzieci z oddziałów przedszkolnych obejrzały film o historii dziewczynki, która dzięki małej kropce zmieniła myślenie o sobie i uwierzyła we własne możliwości, a następnie dzieci łącząc kropki na kartce papieru stworzyły ciekawe prace plastyczne. Natomiast uczniowie klas 1-3 wymyśliły własną tablicę kreatywności, kolorową jak każdy z nich, bo ubrani byli w tym dniu w kropki. Niech ten dzień doda nam odwagi i wiary w siebie, by pójść z uśmiechem do przodu! Szukajmy swoich mocnych stron!

Agnieszka Sibilak

Agnieszka Molińska

Witaj szkoło! Pasowanie Pierwszoklasistów.

Witaj szkoło!

Dnia 1 września wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie rozpoczęli nowy rok szkolny. W związku z reżimem sanitarnym obowiązującym w szkołach rozpoczęcie roku nie miało charakteru uroczystego, lecz odbyło się w salach lekcyjnych z udziałem uczniów i wychowawców.  Tylko pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 1 mogli bardzo uroczyście i wzniośle świętować ten dzień. Był to ich pierwszy dzień szkoły i dzień, w którym stali się uczniami. Pani dyrektor Ewa Budzyńska dokonała pasowania pierwszoklasistów symbolicznym piórem, przyjmując tym samym pierwszaków w poczet uczniów naszej szkoły. Na zakończenie uroczystości bohaterowie otrzymali dyplomy oraz długopisy. Klasa 1 a, której wychowawczynią jest pani Ewa Szykulska przyjęła nazwę sówki, a klasa 1b, której wychowawczynią jest pani Agata Akuszewska nazwę dzięcioły. Pierwszakom serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w nauce i wytrwałości w dążeniu do celu.

Agnieszka Sibilak

Agnieszka Molińska

List Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do zapoznania się z listem Ministra Edukacji Narodowej:

List_Ministra_Edukacji_i_Nauki_-_rozpoczęcie_roku_szkolnego_2021-2022

 

Organizacja zajęć w szkole od 1 września 2021

Organizacja zajęć w szkole od 1 września 2021

 

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Opiekunowie odprowadzają dzieci do drzwi wejściowych. Z tego miejsca dzieci przejmuje nauczyciel dyżurny lub pracownik obsługi.
 4. Wejście do szkoły osób z zewnątrz, w tym również rodziców uczniów będzie możliwe wyłącznie w sytuacjach niezbędnego kontaktu z nauczycielem lub dyrektorem szkoły.
 5. Nadal obowiązują zasady szybkiego kontaktu z rodzicami uczniów, z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), ograniczy kontakt tego ucznia z innymi na odległość min. 2 m i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 7. Na parterze budynku B uczą się 2 klasy trzecie a na piętrze 2 klas pierwsze i 2 klasy drugie. Nauczycielki uzgodnią z sobą godziny, w których uczniowie poszczególnych klas będą przebywać na szkolnym korytarzu, żeby ograniczyć kontakt dzieci z różnych klas.
 8. W szkole obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Dotyczy to również zabaw na szkolnym boisku. Zakłada się, że każda klasa na szkolnym boisku bawi się w osobnym miejscu. Ta zasada obowiązuje zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i podczas zajęć świetlicowych.
 9. Minimum dwa razy dziennie, po 15 minut klasy będą spędzać przerwy na szkolnym boisku.
 10. Grupy świetlicowe będą korzystać z boiska szkolnego tylko w ramach swojej klasy. Obowiązuje zakaz łączenia się grup na korytarzach lub na szkolnym boisku. Każdy pobyt grupy na boisku musi łączyć elementy zabaw dowolnych i zorganizowanych przez nauczyciela.
 11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 12. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 14. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 15. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 16. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 17. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu.
 18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 19. Zajęcia pozalekcyjne będą odbywać się po zakończeniu pracy stacjonarnej klas I-III. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.
 20. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.
 21. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z eytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
 22. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 23. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
 24. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 25. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 26. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
 27. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 28. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 29. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

* ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ewa Budzyńsk

UWAGA! Infromacje dotyczące szczepień dzieci od 12 do 18 roku życia.

 

Rodzice, nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Szanowni Państwo, możliwość szczepienia przeciwko wirusowi Covid-19 dzieci i młodzieży powyżej 12 roku życia stwarza szansę na całkowite zwalczenie pandemii. Pozwoli na szybki powrót do normalnego funkcjonowania życia publicznego, w tym systemu oświaty i działających w jego ramach szkół oraz placówek oświatowych. Będąc przekonanym, że warunkiem wykorzystania tej szansy jest jak najliczniejsze zaszczepienie uczniów powyżej 12 roku życia, a także ich rodziców i nauczycieli, apeluję w imieniu Fundacji „Rodzice Szkole” i własnym o włączenie się w tym zakresie w działania proponowane przez odpowiednie służby sanitarne, oświatowe i samorządowe.

Jednocześnie z okazji zbliżającego się nowego roku szkolnego życzę uczniom, rodzicom, nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty wielu sukcesów edukacyjnych oraz radości z uczestnictwa w tym obszarze życia publicznego, który będzie decydował o przyszłości naszego kraju.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Warszawa, 28 VII 2021 r

 

Zachęcamy do zapoznania sie z dodatkowymi informacjami:

Kwestionariusz_wstepnego_wywiadu_przesiewowego_przed_szczepieniem_osoby_niepelnoletniej_przeciw_covid-19

List_ministra_zdrowia_do_dyrektorow_szkol_nauczycieli_rodzicow_w_sprawie_szczepien_nastolatkow

List_w_sprawie_szczepien_przeciwko_covid-19_-_fundacja_rodzice_szkole

Organizacja_szczepien_-_informacja_dla_dyrektorow_szkol_i_placowek_-_materialy_infomacyjne

Deklaracja_na_szczepienia

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny

Wytyczne MEiN, MZ i GIS

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 – tryb pełny stacjonarny

 

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

+ Szczepienie

 • rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja

 • przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans

 • minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena

 • częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

 • w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie

 • przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.

W ogólnych wytycznych nie jest możliwe uwzględnienie specyfiki każdej szkoły – małej i dużej, z regionów o zróżnicowanej sytuacji epidemicznej. Szkoły różnią się m.in. zasobami kadrowymi i związaną z tym samodzielnością w realizacji zadań wychowawczych, profilaktycznych oraz z obszaru pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność. Należy je prowadzić w sposób, który zapewni ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb szkoły, do wymagań związanych z charakterem podejmowanych działań w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych lokalnych uwarunkowań.

W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością
o zdrowie psychiczne. Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań.

Pozostawienie w tym względzie decyzyjności i autonomii dyrektorom szkół, którzy najlepiej znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły, da możliwość zastosowania optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań. Będą one gwarancją bezpieczeństwa i troską o zdrowie psychiczne uczniów.

 

Organizacja zajęć

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać dozowniki. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:
 6. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 7. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 8. dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 9. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
 10. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 11. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych.
 12. Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.
 13. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 14. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. Dopuszcza się używanie innych urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury.
 15. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 16. Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. W miarę możliwości, sale i węzły sanitarne powinny być wyznaczone dla poszczególnych klas w sposób umożliwiający zachowanie zasady dystansu społecznego.
 17. W miarę możliwości należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzgledniający m.in.:
 • godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
 • korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
 • korzystanie ze stołówki szkolnej,
 • zajęcia na boisku.
 1. W miarę możliwości jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali, a do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
 2. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
 • zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
 • pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
 • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
 • w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
 • w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.
 1. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 3. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 5. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę.
 6. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 7. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 8. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 10. W przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów i słuchaczy zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych, dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
 11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 12. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby uniknąć kontaktu dzieci z różnych klas.
 13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji.
 14. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej).
 15. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się one w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal.
 16. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 17. Należy we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 18. Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów.
 19. Należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen – pkt 1 stomatologia – są zamieszczone zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej, gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.
 20. Jeżeli w szkole funkcjonują źródełka lub fontanny wody do picia decyzja o ich użytkowaniu musi być poddawana bieżącej ocenie, która uwzględnia aktualną sytuację epidemiologiczną. Dopuszcza się udostępnianie urządzeń dystrybuujących wodę wodociągową do picia. Rekomenduje się korzystanie przez uczniów z bezdotykowych źródełek i fontann wody pitnej lub z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna.

Bezpiecznie formy i zalecenia higieniczno-sanitarne udostępniania dzieciom wody wodociągowej zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://www.gov.pl/web/gis/fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka--udostepnianie-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty

 1. Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem:
 • specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć w formie zdalnej,
 • zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych,
 • aktualnych przepisów prawa.
 1. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.:

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa maseczką.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym należy umieścić numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.
 2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wchodzą do szkoły, dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z mydłem.
 4. Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 5. Należy monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
 6. W przypadku szkół wyposażonych w systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne, zalecane jest przeprowadzenie kontroli pracy systemu przed rozpoczęciem jego działania (koniecznie przed rozpoczęciem roku szkolnego), w tym przeglądu technicznego i sanitarnego (m.in. kontrola szczelności systemu oraz zgodnie z zaleceniami producenta wymiana filtrów powietrza), a w trakcie użytkowania stały monitoring bezpieczeństwa systemu.
 7. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 9. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.
 10. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
 11. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.
 12. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń.

 

Gastronomia

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy gastronomii powinni stosować maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
 2. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 3. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 4. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 5. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 6. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
 7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, a szkoła nie posiada zastawy stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe naczynia i sztućce.
 8. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.
 9. Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. W stołówce należy zrezygnować z samoobsługi i dozowników do samodzielnego nalewania napojów. Dania i produkty muszą być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.
 10. Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.
 11. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników

 1. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 4. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
 5. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 9. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

* Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.

Załączniki – instrukcje

 1. mycia rąk

https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

 1. dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 1. prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 1. prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 1. wykaz produktów biobójczych

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

 1. zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych

https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!


1 września 2021 roku zacznie się rok szkolny 2021/2022.
Uczniów klas pierwszych wraz z wychowawcami i rodzicami, zapraszam na uroczystość pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie. Uroczystość odbędzie się 1 września, w hali widowiskowo-sportowej o 9.00.


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 pozostałych klas, odbędzie się w salach lekcyjnych według poniższego planu:
Klasy II i III godzina 9.00 budynek B
Klasy VI, VII i VIII godzina 9.00 budynek A
Klasy IV, V  godzina 10.00 budynek A
Oddziały przedszkolne 8.00 – wejście boczne budynek A


Serdecznie zapraszam
Ewa Budzyńska – dyrektor szkoły

Wyprawka Pierwszoklasisty!

Prosimy zapoznać się z informacją o dodatkowych przyborach Pierwszoklasisty:

DODATKOWE PRZYBORY PIERWSZOKLASISTY

 Do zobaczenia!

Uwaga klasy 0a i 0b: wyprawka 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z wyprawka ucznia klasy 0a i klasy 0b.

Wyprawka zerówkowicza

Do zobaczenia we wrześniu!

Półkolonie w Jedynce - LATO!!!!

W pierwszych dwóch tygodniach wakacji, Szkoła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie, jak w każde wakacje letnie zorganizowała półkolonie dla swoich uczniów. Uczestniczyli oni w rozmaitych zajęciach. Atrakcji było wiele. Dzieci dwukrotnie wyjechały do kina na filmy „Tom i Jerry” oraz „Raya i ostatni smok” oraz wzięły udział w terenowych zajęciach Laser-Tag. Ponadto w szkole odbywały się zajęcia plastyczne, na których dzieci wykonywały ciekawe prace, między innymi dekorowały balony, stworzyły żabki z okazji „Dnia żaby”, czy wakacyjne obrazki z różnych materiałów plastycznych. Brały również udział w zajęciach sportowych, które odbywały się na hali widowiskowo- sportowej oraz komputerowych. Podczas trwających półkolonii dzieci odwiedził również pan policjant, który opowiedział o tym, jak bezpiecznie spędzić wakacje. Cieszymy się ze wspólnie spędzonego czasu i życzymy wszystkim słonecznych i udanych wakacji!

Agnieszka Sibilak


 

 

 

Dzień Patrona w Jedynce!

Dnia 24 czerwca obchodziliśmy Dzień Patrona naszej szkoły. Z tej okazji, mimo braku oficjalnych obchodów każda z klas 1-8 wraz z wychowawcą przygotowała się i zaangażowała, by uczcić Święto Patrona – Adama Mickiewicza. Przedstawiciele klas trzecich w klasach młodszych zaprezentowali  najciekawsze bajki wieszcza, natomiast klasy drugie przygotowały mapy myśli oraz plakaty na temat życia i twórczości patrona, a pierwszaki wykonały piękne ilustracje. Z  kolei najmłodsze dzieci z oddziałów przedszkolnych mogły posłuchać opowiadań napisanych przez uczniów klasy 4b, która odwiedziła ich z wychowawcą. Uczniowie tej klasy zainspirowani przeczytaną niedawno lekturą „Magiczne drzewo” napisali własne, ciekawe i zaczarowane opowiadania, odczytując je najmłodszym dzieciom uczącym się w naszej szkole. Natomiast klasa 7a wykonała komiks do „Dziadów” Mickiewicza, a klasa 5a przedstawiła wiersze i życiorys poety oraz miejsca z nim związane. Klasy ósme przygotowały pytania quizowe dla równoległej klasy i przeczytały ciekawostki. Dzień Patrona minął nam bardzo miło.

Agnieszka Sibilak

Agnieszka Molińska

Milena Taratajcio

 

Paszporty Czytelnicze

Drodzy miłośnicy czytania, zapraszamy Was na wakacyjną podróż z książką (od czytania nie powinno być wakacji). Uczniowie klas: trzecich, czwartych i piątej, otrzymają paszporty czytelnicze, które mają zachęcić do czytania i przypominać o tym, że z książką można podróżować w nieznany nam  świat i przekraczać granice fantazji oraz kontynentów. W „Paszporcie Czytelniczym” są zaproponowane zadania, które należy wykonać (przeczytajcie dokładnie jakie). Przy tytułach przeczytanych książek w skali od 1 do 5 możecie zaznaczyć jak bardzo przeczytaną pozycję polecacie. Chętnych uczniów klas starszych zapraszamy osobiście do biblioteki po odbiór paszportów.

                                                                       Życzymy udanych wakacji i świetnej zabawy z książką.

                                                                                            Ewa Sturzbecher

                                                                                            Beata Łukowiak

Zakończenie roku szkolnego - informacje.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas ósmych odbędzie się w czwartek 24 czerwca o 9.00 w hali sportowej. W uroczystości wezmą udział absolwenci, dyrektorzy, wychowawcy klas ósmych, nauczyciel zaangażowany w przygotowanie uroczystości oraz 3 zaproszonych gości.
W piątek 25 czerwca ósmoklasiści w sali lekcyjnej odbiorą świadectwa od wychowawców, w salach lekcyjnych o 8.00

Zakończenie roku szkolnego dla wszystkich klas - 25 czerwca, w salach lekcyjnych. Tam zostaną wręczone świadectwa i nagrody.
Do budynku szkoły nie wchodzą osoby z zewnątrz.
Harmonogram zakończenia roku szkolnego
Klasy 1 – 3 – godzina 9.00
Klasy 8 – godzina 8.00
Klasy 4 – 5 godzina 8.30
Klasy 6 – 7 godzina 9.30
Oddziały przedszkolne 10.00
Plany zajęć na ostatni tydzień nauki podadzą wychowawcy.
Pozdrawiam
Ewa Budzyńska

VI miejsce SP1Puszczykowo w Finale Miejskich Czwartków Lekkoatletycznych

8 czerwca w Puszczykowie odbył się finał Miejskich Czwartków Lekkoatletycznych. W ciągu całej edycji 2020/2021 w zawodach wystartowało 280 dzieci z ponad 50 szkół. Wśród wyróżnionych szkół znalazła się nasza szkoła która zajęła VI miejsce. Za osiągnięty wynik otrzymała okazały puchar.

Szkolny Klub Wolontariatu Dzieciom :)

Z okazji Dnia Dziecka wolontariusze ze  Szkolnego Klubu Wolontariatu – „Otwarta Dłoń”  zrobili wielką niespodziankę najmłodszym dzieciom, które uczęszczają do naszej szkoły. Odwiedzili dzieci z oddziałów przedszkolnych      i złożyli im życzenia z okazji ich święta, rozdając przy tym upominki w postaci baniek mydlanych i kartki z życzeniami. Radość najmłodszych była ogromna, gdy mogły wyjść na plac zabaw i dmuchać bąbelkowe bańki. Bardzo dziękujemy, że o nas pamiętacie!

Agnieszka Sibilak

Agnieszka Molińska

Dzień Dziecka w Jedynce!

Z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 1 było wesoło! Wszystkie dzieci w tym dniu miały swoje święto i spędzały czas razem ze swoją klasą i wychowawcą. Nie było kartkówek ani sprawdzianów! Radości nie było końca! Nie zabrakło wspólnych zabaw, gier klasowych na boisku szkolnym, rozgrywek sportowych, puszczania baniek i oczywiście wizyt w lodziarni na pysznych lodach, które otrzymał każdy uczeń i uczennica, a które ufundowała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1. Dzień ten minął wszystkim dzieciom wspaniale! Niech każdy dzień będzie Dniem Dziecka!

Agnieszka Sibilak

Agnieszka Molińska

 

SKW „Otwarta Dłoń” - podziękowania :)

Dzisiaj dostarczyliśmy dary dla dzieci z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. Dziękujemy bardzo za miłe przywitanie. Jeszcze raz dziękujemy darczyńcom i ich rodzinom!!!

Szkolny Klub Wolontariatu Otwarta Dłoń

Tam, tam w Afryce ...

W ramach spotkań z Klubem Małego Muzyka dzieci z oddziałów przedszkolnych brały udział w koncercie online  pt: „Tam, tam w Afryce”. Podczas widowiska poznały afrykańskie instrumenty muzyczne, takie jak: bęben afrykański o nazwie djembe w postaci kielicha zrobiony z koziej skóry, czy balafon, który jest odmianą ksylofonu, gra się na nim pałkami, zrobiony jest z drewna, a wysuszone owoce tykwy służą jako pudła rezonansowe; a także deszczowy kij, w którego we wnętrzu są ziarna. Na zakończenie występu artyści pożegnali małych widzów afrykańskimi dźwiękami, granymi na poznanych instrumentach, których rytmy dzieci wyklaskiwały rękoma oraz tupały nogami.

Agnieszka Sibilak

Agnieszka Molińska

SP 1

LETNIE PÓŁKOLONIE MIEJSKIE

LETNIE PÓŁKOLONIE MIEJSKIE

Serdecznie zapraszamy na miejskie półkolonie letnie, które odbędą się
w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie.

Turnus I: 28.06 - 2.07.2021

Turnus II: 5 - 9.07.2021

Koszt:

70 zł od osoby za tydzień (dla dzieci z terenu Puszczykowa lub uczęszczających do puszczykowskich szkół - kwota ta jest przeznaczona w przeważającej części na obiady)

210 zł za tydzień dla pozostałych dzieci.

Pierwszeństwo udziału w półkoloniach mają dzieci zamieszkujące na terenie Puszczykowa lub uczęszczające do puszczykowskich szkół.

Kartę kwalifikacyjną, oświadczenie RODO, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem półkolonii można pobrać ze strony Miasta Puszczykowa lub ze strony szkoły.  

Zapisy prowadzone są od 31 maja 11 czerwca 2021.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program obejmuje zajęcia sportowe, grę Laser Tag, zajęcia plastyczne i komputerowe, zajęcia świetlicowe.

Warunkiem zapisu jest złożenie:

 1. wypełnionej karty kwalifikacyjnej,
 2. dowodu wpłaty
 3. podpisanego oświadczenia dot. RODO
 4. podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem półkolonii (regulamin półkolonii dostępny jest na stronie Miasta Puszczykowa, a także szkoły)

W/w dokumenty należy złożyć wyłącznie w sekretariacie szkoły.  

karta kwalifikacyjna i oswiadczenia

regulamin półkolonii letnich 2021

CZEKAMY NA WAS! JESTEŚCIE WAŻNI!

Witamy Was!

Kochani uczniowie naszej szkoły, czekaliśmy na was i witamy was po długiej przerwie od nauki stacjonarnej. Jesteście tutaj mile widziani! Nie będzie sprawdzianów, pytania i kartkówek! Jak dobrze, że  już wróciliście! Życzymy wam samych miłych chwil i radosnych spotkań z koleżankami i kolegami w naszej szkole.
 
Dyrekcja i nauczyciele