Aktualności i wydarzenia

Informacje: SKW Otwarta Dłoń

Szkolny Klub Wolontariatu Otwarta Dłoń 
 
Miło Nam poinformować, że w tym roku szkolnym bierzemy udział w dwóch projektach:
 


PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Zasady pracy zdalnej w klasach 4-8

ZARZĄDZENIE NR 4/2020/2021

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA
W PUSZCZYKOWIE Z DNIA …

 

w sprawie: w sprawie wprowadzenia Procedury kształcenia na odległość
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID- 19 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie

 

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U z 2020 r. poz. 374);
 • 30b i art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);

 

zarządzam, co następuje:

 

 

 • 1.

 

 1. W czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka w klasach od czwartej do ósmej jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Wprowadza się do stosowania Procedurę kształcenia na odległość z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie.

 

 • 2.

 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników, uczniów oraz rodziców dzieci i uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie do stosowania niniejszego zarządzenia.

 

 • 3.

 

Procedura obowiązuje od dnia 26 października  2020 r. do odwołania.

 

 

 

PROCEDURA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ LUB INNEGO SPOSOBU KSZTAŁCENIA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID- 19
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA
W PUSZCZYKOWIE

 

 

Niniejsza procedura określa zasady organizacji i prowadzenia kształcenia na odległość, związane z tym prawa i obowiązki Dyrektora, pracowników, uczniów oraz rodziców uczniów, a także metody i techniki kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie.

 

 

 1. Dyrektor Szkoły utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego i organu prowadzącego nadzór pedagogiczny w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z wdrożeniem kształcenia na odległość.
 2. Dyrektor Szkoły informuje organ prowadzący o problemach i trudnościach wynikających z realizacji kształcenia na odległość.
 3. Szkoła, jeśli będzie taka możliwość, użycza sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet.
 4. Użyczenie sprzętu oznacza konieczność zawarcia umowy użyczenia. Umowę co do zasady rodzic zawiera ze szkołą, która jest reprezentowana przez dyrektora szkoły.
 5. Dyrektor na bieżąco koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów,
  w tym:
 • dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym;
 • dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;
 • dzieci i uczniów zdolnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne.

Dyrektor Szkoły w celu realizacji kształcenia na odległość:

 • przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania,
 • wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;

Dyrektor Szkoły ustala z nauczycielami  formę zajęć w poszczególnych klasach, biorąc pod uwagę:

 • równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu;
 • zróżnicowanie tych zajęć;
 • możliwości psychofizyczne ucznia;
 • łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
 • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna.

 1. Do dyspozycji nauczycieli, rodziców oraz uczniów są: pedagog, psycholog, logopeda szkolny oraz nauczyciele współorganizujący zajęcia.
 2. W miarę możliwość technicznych i organizacyjnych pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie:
  • zajęć rozwijających uzdolnienia;
  • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
  • zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
  • zajęć specjalistycznych (logopedycznych, korekcyjno- kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć
   o charakterze terapeutycznym);
  • warsztatów, porad, konsultacji.

 

Zasady  pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

 1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Dyrektor Szkoły powołuje zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Do zespołu powinni należeć nauczyciele uczący, specjaliści, w tym: logopeda, psycholog i pedagog szkolny oraz nauczyciele wspomagający i doradca zawodowy.
 4. Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
  i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.
 5. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia
  i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
 6. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.
 7. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikator społecznościowy.
 8. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, uzgadniając ten fakt wcześniej z Dyrektorem Szkoły.

 

 

 

Pedagog i psycholog szkolny

 

 1. Pedagog i psycholog szkolny prowadzi porady i konsultacje, grupy wsparcia związane ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami.
 2. Pedagog i psycholog szkolny określa stałe godziny dyżurowania w ustalonej formie, wsparcie dla rodziców i uczniów.
 3. Pedagog i psycholog szkolny udostępnia uczniom oraz rodzicom materiały i instrukcje dostosowane do ich możliwości psychofizycznych i rodzaju niepełnosprawności oraz przekazanie ich poprzez komunikatory internetowe, pocztą elektroniczną czy przesłanie do domów.
 4. Pedagog szkolny ma obowiązek:
  • ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami w porozumieniu
   z Dyrektorem Szkoły, w tym ustalenie godzin dyżuru telefonicznego dla uczniów
   i rodziców;
  • organizowania konsultacji online;
  • świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:
 5. otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,
 6. inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, w uzgodnieniu z dyrektorem,
 7. minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
 8. otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności
  z adaptacją do nauczania zdalnego,
 9. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego;
 • wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.
 1. Poza kontynuacją dotychczasowych form wsparcia, działania pedagoga i psychologa powinny również uwzględniać profilaktykę problemów związanych z obecną sytuacją, izolacją uczniów, odpowiedzialnością za swoje czyny w kontekście bieżących zaleceń dot. stanu epidemii.

 

Logopeda szkolny

 

 1. Logopeda przygotowuje i przekazuje rodzicom ćwiczenia doskonalące i utrwalające nabyte umiejętności oraz dokładne instrukcje, jak te ćwiczenia wykonywać, by osiągnąć założony cel.
 2. Zobowiązuje się logopedę do wybór ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka i możliwości do wykonania przez osobę niebędącą specjalistą w danej dziedzinie.
 3. Zaleca się aby logopeda nagrywał i przesyłali filmiki instruktażowe rodzicom.
 4. Logopeda szkolny określa stałe godziny dyżurowania w ustalonej formie, np. na WhatsApp, Messenger, Skype poczta elektroniczna, telefonicznie– wsparcie dla rodziców i uczniów.

 

 • 12.

Nauczyciel współorganizujący zajęcia

 

 1. Nauczyciele współorganizujący zajęcia pozostają w stałym kontakcie z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i nauczycielami przedmiotów w celu wspomagania pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 2. Nauczyciele wspomaga współorganizujący zajęcia, po wcześniejszym uzgodnieniu z uczniem bądź jego rodzicem pozostają do dyspozycji na zasadach udzielania wsparcia poprzez komunikatory, dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną bądź inne formy kontaktu wypracowane na potrzeby ucznia i rodzica.

 

 

Metody kształcenia na odległość

 

 

 1. Komunikowanie się̨ przez Internet może przebiegać w dwóch trybach:
  • synchronicznym– komunikowanie w czasie rzeczywistym (on- line);
  • asynchronicznym- z przesunięciem w czasie, wysyłanie komunikatów następuje w rożnym czasie. Uczniom daje to możliwość przemyślenia problematyki zajęć i przygotowania odpowiedzi.
 2. Bezpośrednią platformą do prowadzenia nauczania zdalnego stanowi Dziennik Elektroniczny Librus.

 

Prawa i obowiązki nauczycieli

 

 1. Pracownicy pedagogiczni podczas pracy z uczniami zobowiązani są do uwzględnienia różnych potrzeb edukacyjnych, w tym z wynikających
  z niepełnosprawności.
 2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość, dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
 1. Nauczyciele zobowiązani są do:
 • dokumentowania pracy;
 • systematycznej realizacji treści programowych;
 • poinformowania uczniów i ich rodziców o sposobach oceniania, sprawdzania frekwencji, wymagań w odniesieniu do pracy własnej uczniów;
 • przygotowywania materiałów, scenariuszy lekcji, w miarę możliwości prowadzenia wideokonferencji, publikowania filmików metodycznych, odsyłania do sprawdzonych wiarygodnych stron internetowych, które oferują bezpłatny dostęp;
 • zachowania wszelkich zasad związanych z ochroną danych osobowych, zwłaszcza w pracy zdalnej poza szkołą;
 • przekazywania uczniom odpowiednich wskazówek oraz instrukcji;
 • kierowania procesem kształcenia, stwarzając uczniom warunki do pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej;
 • przestrzegania zasad korzystania z urządzeń prywatnych w celach służbowych.

 

 1. Nauczyciel pracuje z uczniami, bądź pozostaje do ich dyspozycji, zgodnie z dotychczasowym planem lekcji określonym dla każdej klasy na każdy dzień tygodnia.

Nauczyciel ma możliwość indywidualnego ustalenia form komunikowania się
z uczniem wraz z ustaleniem godzin poza planem lekcji.

 

 

Nauczyciel wychowawca

 

 1. Każdy wychowawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicem
  i uczniem oraz wszystkimi nauczycielami prowadzącymi zajęcia z klasą.

 

Nauczyciel Bibliotekarz

 

 1. Bibliotekarz pozostaje do dyspozycji dyrektora i wspomaga proces kształcenia uczenia na odległość, szczególnie w przypadkach, kiedy istnieje utrudniony, bądź niemożliwy kontakt poprzez wykorzystanie Internetu.
 2. Bibliotekarz przygotowuje przydatne informacji, które nauczyciele, uczniowie i rodzice mogą wykorzystać podczas pracy z uczniem.
 3. Informacje, o których mowa w ust. 2 przesyłane są przez dziennik elektroniczny do nauczycieli, uczniów i rodziców.
 4. Nauczyciel Bibliotekarz utrzymuje kontakt z innymi bibliotekami szkolnymi w celu konsultacji w jaki sposób najlepiej biblioteka może pracować zdalnie w dobie epidemii.
 5. Nauczyciel Bibliotekarz przegląda na bieżąco internetowe zasoby biblioteczne, korzysta online z czasopism podczas przygotowywania materiałów dla uczniów, nauczycieli
  i rodziców.
 6. Nauczyciel bibliotekarz utrzymuje kontakt telefoniczny i mailowy z przedstawicielami wydawnictw w sprawie podręczników dotacyjnych, prenumeraty czasopism oraz systematycznie kontynuuje wyżej wymienione działania.

 

Doradca zawodowy

 

 1. Doradca zawodowy pozostaje do dyspozycji Dyrektora i kontynuuje realizację wewnątrzszkolnego programu doradztwa zawodowego.
 2. Doradca zawodowy przesyła uczniom klas VIII oferty szkół ponadpodstawowych
  i adresy stron różnych szkół.
 3. Doradca zawodowy przesyła uczniom materiały:
 • służące poznaniu różnych zawodów;
 • dotyczących potrzeb rynku pracy;
 • dotyczące ograniczeń zdrowotnych w poszczególnych zawodach.
 1. Doradca zawodowy w razie pytań ze strony uczniów pozostaje do ich dyspozycji.

 

 

Zadania i obowiązki uczniów i rodziców

 

 • 25.

 

 1. Uczniowie i ich rodzice pozostają w stałym kontakcie z nauczycielami
  i wychowawcami.
 2. Uczniowie zobowiązani są do założenia bezpłatnych kont na poleconych przez nauczyciela platformach edukacyjnej oraz zainstalowania oprogramowania rekomendowanego przez szkołę.
 3. W przypadku braku możliwości korzystania z platform wskazanych przez nauczycieli lub problemów z systemem- uczeń zobowiązany jest go zawiadomić.
 4. Uczeń zobowiązany jest do realizacji obowiązków zgodnie z planem lekcji.
  • odrabiania i odsyłania terminowo zadań domowych, prac kontrolnych, itp.;
  • kontaktowania się z nauczycielem za pomocą ustalonych narzędzi w godzinach zgodnych z tygodniowym planem lekcji lub w czasie ustalonym indywidualnie
   z nauczycielem.

Materiały edukacyjne

 

 1. Dyrektor Szkoły w szczególności rekomenduje do korzystania z następujących możliwości kształcenia na odległość:
 • Dziennik Elektroniczny Librus;
 • poczta elektroniczna;
 • strona internetowa Szkoły;
 • strony internetowe rekomendowane przez MEN;
 • Facebook, Messenger, Whatsapp, Skype;
 • Program Zoom;
 • platformy edukacyjne wydawnictw pedagogicznych;
 • Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN (epodreczniki.pl);
 • Materiały dostępne na stronach internetowych urzędu obsługującego MEN;
 • Materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii.
 1. Wszystkie treści zamieszczone na platformie epodręczniki.pl są dostępne przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania. Użytkownicy mogą wyszukiwać materiały poprzez słowa kluczowe lub po treściach podstawy programowej. Wyszukane materiały można zapisać w swoim profilu jako ulubione. Na platformie znajdują się także:
  • programy nauczania i scenariusze zajęć– zakładka „Programy nauczania
   i scenariusze zajęć do kształcenia ogólnego”;
  • dodatkowe e- materiały do wykorzystania w szkole lub do samodzielnej pracy ucznia zamieszczone w zakładce „Katalog zasobów dodatkowych”;
  • materiały w postaci e- podręczników, które powstały w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Można je znaleźć w zakładce „E- podręczniki PO KL”;
  • linki do zewnętrznych zasobów do kształcenia ogólnego oraz dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi– zakładka „Kształcenie na odległość”;
  • gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość” powstała w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017- 2022”.
 2. Szkoła zaleca korzystanie ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz komisji okręgowych, gdzie znajdą materiały przydatne w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty, m.in.:
  • informatory zawierające przykładowe zadania z rozwiązaniami;
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne, próbne arkusze egzaminacyjne, filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty;
  • dodatkowe zestawy zadań;
  • arkusze egzaminacyjne z 2019 roku;
  • arkusze egzaminu próbnego z 2020 roku.
 3. Wymieniony w ust. 1 katalog, nie jest zamknięty. Nauczyciel może przyjąć inne rozwiązania.
 4. W związku z zawieszeniem zajęć udostępnia się strony internetowe z książkami oraz lekturami on– line:

1) Federacja Bibliotek Cyfrowych - https://fbc.pionier.net.pl/;

2) Otwarte Zasoby Wolne Lektury – https://otwartezasoby.pl/wolne-lektury-szkolna-biblioteka-cyfrowa/;

3) Biblioteka internetowa wolne lektury - https://wolnelektury.pl/;

4) Audioteka https://audioteka.com/pl/audiobooks

 1. Poleca się także korzystanie z darmowego konta premium (na 60 dni) na stronie www.empik.pl, gdzie poza e-bookami lektur są również inne ciekawe pozycje książkowe.

 

Zasady kształcenia na odległość

 

 1. Zobowiązuje się nauczycieli do prowadzenia zajęć w formach mieszanych: zajęcia on-line oraz innych  (bez użycia komputerów), zgodnie z zasadą: minimum 50% zajęć z klasą musi odbywać się  on-line, w przypadku gdy zajęcia raz w tygodniu, wszystkie powinny odbywać się na zoom, chyba że wymagane jest wykonanie przez ucznia zadania na ocenę.
 2. Czas trwania wszystkich zajęć lekcyjnych wynosi do35 minut.
 3. Nauczyciele i uczniowie realizują tyle lekcji ile jest w planie.
 4. Zajęcia on-line zaczynają się w godzinach zgodnych z planem lekcji.
 5. Każdy nauczyciel dwa dni przed lekcją w harmonogramie w dzienniku Librus zaznaczy czy lekcja, którą będzie prowadzić będzie na zoom czy bez łączenia.
 6. Harmonogram zajęć poszczególnych oddziałów oparty jest na dotychczasowym podziale godzin oddziałów klasowych z uwzględnieniem następujących wytycznych:
 • zajęcia lekcyjne on- line nauczyciela z oddziałem klasowym rozpoczynają się zgodnie z tygodniowym planem zajęć.
 • Nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej on- line zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej;
 • Nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line wyjaśnia uczniom treści programowe z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu;
 • Nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line przeznacza część czasu pracy na bieżącą konsultację on-line z uczniami i udzielanie odpowiedzi;
 • Nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał on-line przed rozpoczęciem zajęć, który zrealizuje z uczniami według podziału godzin;
 • w przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące treści: temat zajęć, notatka do zeszytu dla uczniów, forma przekazu treści dedykowanych uczniom ( np. program prezentacyjny, edytor tekstu, quiz etc.) link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie oraz zadania do wykonania
  z podręcznika, ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych;
 • Nauczyciel ustala z oddziałem klasowym formę i zakres czasowy kontaktu
  z uczniami w dniu, w którym zrealizował lekcję on- line– w celu udzielania odpowiedzi;
 • Nauczyciel ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia bądź polecenia on- line z wykorzystaniem platformy– do określonej godziny danego bądź kolejnego/ych dnia/i- uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych;
 1. W przypadku innych zajęć lekcyjnych nauczyciele, do godziny 10.00, przez dziennik elektroniczny lub w szczególnych przypadkach, na wskazany przez uczniów lub rodziców adres poczty elektronicznej przesyłają materiały do samodzielnego opracowania oraz instruktaż wyjaśniający.
 2. Nauczyciel może zlecić odesłanie przez ucznia wykonanych zadań w celu ocenienia.
 3. Po poprawieniu, nauczyciel odsyła do ucznia ocenioną pracę.
 4. Nauczyciel również może nagrywać krótkie filmiki lub pliki audio wyjaśniające nowe zagadnienia pomagające uczniom zrozumieć materiał.
 5. Nauczyciel wychowania fizycznego zobowiązany jest zachęcać uczniów
  do codziennego ruchu, przypominając zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 6. W przypadku braku możliwości odbierania wiadomości elektronicznych przez uczniów i rodziców wychowawca klasy telefonicznie ustala z rodzicami zasady nauczania.
 7. Każdy z nauczycieli zgłasza się do dyrektora w celu ustalenia czy będzie realizować obowiązki w szkole czy poza szkołą.

 

 

Ocenianie

Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie ucznia.

 

 1. Ocenianie bieżące podczas kształcenia na odległość ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Zasady oceniania muszą być dostosowane do przyjętych w szkole rozwiązań kształcenia na odległość.
 2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem podczas kształcenia na odległość do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 3. Monitorowanie postępów uczniów odbywa się poprzez:
  • obserwację pracy ucznia;
  • zaangażowanie ucznia w kontaktach z nauczycielem i kolegami w grupie;
  • rozwiązywanie zadań i wykonywanie prac wskazanych przez nauczyciela;
  • terminowe wykonywanie zadań;
  • wykazywanie własnej inicjatywy przez ucznia przy pojawiających się trudnościach;
  • wykorzystywanie przez ucznia wiedzy i umiejętności wcześniej nabytych do wykonywania kolejnych zadań.
 4. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów zależą od specyfiki przedmiotu.
 5. W zależności od formy komunikacji w uczniem, nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych:
 • ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on- line;
 • dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów;
 • ocenianiu podlegają prace domowe zadane przez nauczyciela i odesłane
  w wyznaczonym terminie poprzez e- dziennik, pocztę elektroniczną lub inną formę (np. poprzez komunikatory);
 • ocenianiu podlegają prace pisemne, które zostały określone ze stosownym wyprzedzeniem. Praca pisemna nie może trwać dłużej niż to wynika z dziennego planu lekcji dla klasy.
 • odpowiedzi ustne udzielane w czasie rzeczywistym w ustalonej formie, np. za pomocą komunikatorów;
 • przygotowanie projektu przez ucznia.

 

Ocenianie  wychowania fizycznego

 

 1. W ocenianiu zajęć z wychowania fizycznego, nauczyciel bierze pod uwagę
  w szczególności prace pisemne ucznia bądź przygotowaną prezentację dotyczący tematyki kultury fizycznej i edukacji prozdrowotnej oraz teoretyczną znajomość zagadnień sportowych.
 2. Nauczyciel wychowania fizycznego może wykorzystywać dostępne i sprawdzone strony internetowe z przykładowymi ćwiczeniami fizycznymi do wykonywania
  w domu.
 3. Uczeń może także na polecenie nauczyciela przygotować pisemny plan np. rozgrzewki lub opis zasad danej gry zespołowej.
 4. Nauczyciel wychowania fizycznego może zachęcać uczniów do wypełniania dzienniczków aktywności fizycznej.

 

Ocenianie zachowania

 

 1. Ocenianie zachowania uczniów polegać będzie na podsumowaniu zachowania ucznia
  w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkoły, a także zachowanie ucznia w okresie nauki na odległość, a zwłaszcza jego systematyczności i aktywności
  w realizacji zleconych form nauki.
 2. Przy ocenianiu zachowania można wziąć również pod uwagę kulturę korespondencji, którą odznacza się uczeń- tj. sposób w jaki formułuje wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej do nauczycieli (np. z zachowaniem odpowiednich form grzecznościowych).
 3. W trakcie nauczania zdalnego z wykorzystaniem chociażby wideokonferencji można wziąć pod uwagę zachowanie ucznia w trakcie prowadzenia przez nauczyciela lekcji- np. czy przeszkadza nauczycielowi oraz innym uczniom w trakcie wypowiedzi.

 

 

 

Nauczyciel wszystkie bieżące oceny umieszcza niezwłocznie po wystawieniu w dzienniku elektronicznym obowiązującym w szkole.

 

Frekwencja uczniów

 

Podstawą do określenia frekwencji stanowi kontrola logowań do systemu ucznia. Obecność również określić można na podstawie przeprowadzonej wideokonferencji, za wyjątkiem kiedy uczeń bądź rodzic wcześniej zgłosi brak możliwości technicznych do przystąpienia lub pedagog i psycholog poinformują nauczycieli o takim braku. W takiej sytuacji należy zaznaczyć nieobecność usprawiedliwioną.  

 

 

 

                                               Ewa Budzyńska

                                               Dyrektor szkoły

 

 

Nauczanie zdalne w klasach 4-8

Szanowni Państwo,

Od poniedziałku 26 października 2020 nauka w klasach od czwartej do ósmej, będzie odbywać się w trybie zdalnym. Czekamy na rozporządzenie w tej sprawie ale przekazuję kilka najważniejszych informacji. Lekcje będą się odbywać zgodnie z planem lekcji, który obowiązuje. Nauczyciele i uczniowie będą komunikować się przez dziennik elektroniczny, w wyjątkowych przypadkach przez adres mailowy lub inny ustalony z wychowawcą. Typ i temat zajęć będzie zaplanowany w haromonogramie w dzienniku elektronicznym. Jeśli będą to zajęcia on-line, będzie zamieszczony link. Jeśli lekcja będzie w innej formie, materiały do nauki zdalnej będą przekazywane do godziny 10.00. Zajęcia w oddziałach przedszkolnych, klasach od pierwszej do trzeciej będzie się odbywać w trybie stacjonarnym. Bez zmian działać będzie szkolna świetlica. Po ukazaniu się rozporządzenia na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym zostaną zamieszczone szczegółowe informacje i procedury.

Życząc zdrowia

Ewa Budzyńska

SKS - plan zajęć

Plan zajęć sportowych SKS w roku szklonym 2020/2021

Klasy 1 – 3 dziewczyny i chłopcy

Środa

13.30 – 14.15   klasa 1        gry i zabawy ruchowe dz. i chł.

14.20 – 15.05  klasa  2        gry i zabawy ruchowe dz. i chł.

15.15 – 16.00  klasa  3        gry i zabawy ruchowe dz. i chł.

 Prowadzący: Wiesław Bartkowiak

 

Plan zajęć sportowych SKS w roku szklonym 2020/2021

Chłopcy

Poniedziałek

7.55 – 8.40      klasa 6  gry zespołowe

15.15 – 17.00  klasa 7 – 8  gry zespołowe

Wtorek

15.15 – 16.15  kl.  4 – 8  SZS

16.15 – 17.00  kl.  6 – 8  gry zespołowe

Środa

16.00 – 16.45  klasa  4 – 7  gry i zabawy ruchowe dz. i chł.

Czwartek

14.25 – 15.25  klasa  4 – 8   SZS

15.25 – 16.45  klasa  5 – 7   gry zespołowe

Prowadzący: Wiesław Bartkowiak

 

    

 

 

 

Ogłoszenie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie zatrudni nauczyciela matematyki.

kontakt telefoniczny 504090888

poczta elektroniczna dyrektor@sp1puszczykowo.pl


dyrektor szkoły
Ewa Budzyńska

Spełnione marzenie Paulinki :)

Spełnione marzenie Paulinki

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że naszej szkole udało się spełnić marzenie sześcioletniej Paulinki. Szkoła Podstawowa  nr 1 w Puszczykowie włączyła się w akcję zbiórki nakrętek dla dziewczynki i między innymi dzięki nam Paulinka ma swój wymarzony różowy wózek, który ułatwia jej przemieszczanie się.  Otrzymaliśmy podziękowanie od niej i jej Rodziców. Wszystkim, którzy pomogli w zbiórce serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli rozpocząć zbiórkę nakrętek na rehabilitację Paulinki. Ściskamy i pozdrawiamy Paulinkę oraz jej rodziców.

Agnieszka Sibilak

Agnieszka Molińska

podziękowanie SP1 Puszczykowo