SP1 PUSZCZYKOWO / DLA UCZNIÓW / Terminy klasyfikacji

Terminy klasyfikacji

Zarządzenie nr 1/2021/2022
z dnia 8 grudnia 2021 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Puszczykowie

w sprawie określenia terminów półrocznej klasyfikacji 2021/2022d

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534)
zarządzam, co następuje:
§ 1
15 grudnia 2021 termin wystawienia w dzienniku przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania.
§ 2
5.01.2022 termin wystawienia ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania
§ 3
5.01.2022 termin podania uczniom i ich rodzicom informacji o wystawionych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.
§ 4
7.01.2022 termin składania wniosków o egzaminy sprawdzające.
§ 5
11.01.2022 termin klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Puszczykowo, 8 grudnia 2021 roku Ewa Budzyńska – dyrektor szkoły

 

 

 

Zarządzenie nr 2/2021/2022/d

z dnia 8 grudnia 2021 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Puszczykowie

 

w sprawie określenia terminów rocznej klasyfikacji 2021/2022

 

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534)

zarządzam, co następuje:

  • 1

24.05.2022 wystawienia przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania.

  • 2

13.06.2022  termin wystawienia ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania

  • 3

14.06.2022  termin podania uczniom i ich rodzicom informacji o wystawionych ocenach  z zajęć edukacyjnych i zachowania.

  • 4

15.06.2022  termin składania wniosków o egzaminy sprawdzające.

  • 5

20.06.2022  termin klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej

  • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Puszczykowo, 8 grudnia 2021 roku       Ewa Budzyńska – dyrektor szkoły