SP1 PUSZCZYKOWO / O SZKOLE / Regulamin szkoły

Regulamin szkoły

 REGULAMIN SZKOŁY

 

I     Zasady zachowania w szkole.

 

 1. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie powinni zachowywać się tak, aby nie

           zakłócać sobie i innym procesu lekcyjnego.

       2. Cały czas zajęć lekcyjnych powinien być wykorzystany aktywnie i twórczo.

       3. W czasie przerw międzylekcyjnych należy zachowywać się tak, aby nie powodować niebezpiecznych dla siebie i               innych sytuacji a w szczególności:

 

 • nie biegamy po korytarzach i schodach,
 • w budynku szkoły nie gramy w piłkę, skakankę itp.,
 • zabawy z piłką tylko na boisku od strony Wysokiej,
 • sportową część boiska użytkujemy zgodnie z przeznaczeniem,
 • parapety okienne i schody nie są miejscem do siedzenia,
 • z toalety korzystamy tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, zachowując czystość i

            higienę własną i otoczenia,

 • przerwy (gdy na drzwiach jest zielona kartka) spędzamy na boisku

                        szkolnym, gdy kartka jest czerwona wtedy nie wychodzimy na boisko,

 • na boisku szkolnym bawimy się tak, aby nie stanowić dla siebie i innych zagrożenia,
 • nie opuszczamy terenu boiska szkolnego,
 • szanujemy siebie nawzajem,
 • nie używamy wulgarnego słownictwa,
 • nie używamy przemocy fizycznej,
 • odnosimy się w sposób grzeczny i kulturalny w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły, uczniów oraz innych osób, które przebywają na terenie szkoły, pamiętamy o mówieniu dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję i przepraszam,
 • każdą niebezpieczną sytuację zgłaszamy niezwłocznie osobie dorosłej,
 • ze stołówki szkolnej korzystamy zgodnie z przeznaczeniem, podczas przerw obiadowych w stołówce przebywają tylko osoby, które jedzą obiad,
 • przed lekcją wychowania fizycznego (podczas zakazu wychodzenia na boisko, uczniowie klas IV – VIII spędzają przerwę górnym łączniku z salą gimnastyczną,
 • obowiązuje zakaz spędzania przerwy na klatce schodowej przed salami 10 i 20 oraz  na III piętrze,
 • uczniowie, którzy mają lekcje w poszczególnych salach czekają na nauczyciela przy tych salach,
 • do szkoły przychodzimy w godzinach rozpoczęcia zajęć,
 • przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu przebywamy w świetlicy,
 • przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu obowiązuje zakaz przebywania w szkole lub na terenie boisk bez opieki,
 • w czasie pobytu w szkole, również podczas przerw, nie korzystamy z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,(obowiązuje wyłączenie tych urządzeń w czasie trwania zajęć)
 • korzystanie z telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela.

 

 II    Zasady korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia szkoły.

 1. Do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia szkoły mają prawo wszyscy

       uczniowie pod nadzorem nauczycieli i wychowawców oraz opiekunów organizacji i kół zainteresowań.

      2. Za pomieszczenia i urządzenia udostępnione na wszelkie formy zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych odpowiadają             nauczyciele, wychowawcy i odpowiedzialni za uczniów opiekunowie.

      3. Za rozmyślne zniszczenia koszty naprawy i remontu ponoszą rodzice winnych uczniów.

      4. Po skończonych zajęciach pozalekcyjnych pomieszczenia powinny być pozostawione w należytym porządku i               czystości, a urządzenia sprawne. W razie jakiegokolwiek zniszczenia lub awarii urządzenia należy bezzwłocznie fakt         zgłosić dyrektorowi szkoły.

 

 III    Wymagania dotyczące stroju szkolnego.

 

 1. Strój uczniowski powinien być odpowiedni dla danego wieku, dostosowany  

          do rodzaju zajęć: czysty, schludny, wygodny. 

      2. Strój wizytowy – świąteczny – w kolorach biało – czarnych lub biało-granatowych.