SP1 PUSZCZYKOWO / DLA UCZNIÓW / Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

I Cele i zadania świetlicy szkolnej
1. Cel główny: zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
2. Cele szczegółowe:
• Zapewnienie dzieciom opieki przed i po lekcjach poprzez naukę i zabawę w bezpiecznych i przyjaznych warunkach.
• Organizowanie zajęć w grupach.
• Tworzenie warunków do pracy własnej, wdrażanie do procesu uczenia się, myślenia, tworzenia.
• Aktywne organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniu i na boisku szkolnym.
• Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, poprzez organizowanie zróżnicowanych zajęć.
II Założenia organizacyjne
1. W naszej szkole funkcjonują dwie świetlice. Na trzecim piętrze świetlica dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych ( czynna od 11.30 do 16.00) oraz na parterze świetlica dla pozostałych dzieci ( czynna od 7.00 do 17.00).
2. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać:
• dzieci, które nie mają zapewnionej opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych - rodzice pracują,
• dzieci oczekujące na zajęcia dodatkowe,
• dzieci, które są zwolnione z określonych zajęć np. basen lub dzieci, które nie uczęszczają na określone zajęcia (religia).
3. Przed przyjęciem dziecka do świetlicy rodzic (opiekun), zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia, w której podaje aktualne dane dziecka. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych lub danych osób upoważnionych do odbierania dzieci ze świetlicy powinna być niezwłocznie zgłoszona nauczycielowi świetlicy.
4. Wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodzica przyjmowane są tylko w formie pisemnej.
5. W momencie zapisu dziecka do świetlicy, rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.
6. Za rzeczy przynoszone przez dzieci. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
7. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien niezwłocznie zawiadomić nauczyciela świetlicy.
8. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na jego okresową lub roczną ocenę zachowania.
9. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze, zagrażające bezpieczeństwu innych dzieci, może być usunięty z listy uczestników świetlicy. Wniosek o usunięcie dziecka z listy uczestników świetlicy, przedstawia nauczyciel świetlicy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna podejmuje stosowną uchwałę.
III Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy
1. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:
• korzystania z pomocy nauczycieli świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu różnych problemów i trudności związanych z nauką, relacjami rówieśniczymi lub innymi,
• rozwijaniu swoich zainteresowań i uzdolnień,
• korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, zabawek, sprzętu audiowizualnego,
• opieki wychowawczej, życzliwego podmiotowego traktowania,
• zgłaszania pomysłów zajęć, tematów zajęć oraz innych inicjatyw, które wpłyną pozytywnie na zajęcia w świetlicy.
2. Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:
• odpowiedniego, pozytywnego zachowania się w świetlicy wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów, zgodnie z obowiązującymi zasadami kultury i dobrego wychowania,
• zachowywania się tak, aby nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce,
• słuchania i wykonywania poleceń nauczycieli świetlicy,
• dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy, zachowanie porządku w czasie i po zakończonych zajęciach,
• poszanowania mienia świetlicowego (np. zabawek, gier, mebli, innych),
• zostawiania tornistrów, ubrania wierzchniego w wyznaczonym miejscu w szatni,
• informowania każdorazowo nauczycieli o swoim przyjściu do świetlicy oraz wyjściu ze świetlicy.
IV Nagrody
1. Wyróżnienie - pochwała nauczyciela świetlicy.
2. Pochwała (+) w dzienniku, na tablicy w sali, przekazana rodzicom.
3. Pochwała udzielona przez wychowawcę klasy.
4. Pochwała udzielona przez dyrektora szkoły.
5. Podniesienie oceny zachowania.
6. Nagroda rzeczowa na zakończenie roku szkolnego.

V Kary
1. Upomnienie przez nauczyciela świetlicy.
2. Upomnienie (-) w dzienniku, przekazana rodzicom.
3. Upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy.
4. Upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły.
5. Obniżenie oceny zachowania.
6. Zakaz uczęszczania do świetlicy.