SP1 PUSZCZYKOWO / / Regulamin przyjmowania skarg i wniosków

Regulamin przyjmowania skarg i wniosków

Regulamin przyjmowania skarg i wniosków

 

 

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz.23 ze zm ).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r., Nr 5, poz. 46).

Rozdział I
Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

 1. W szkole wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:
  • Dyrektora szkoły - w każdą środę w godzinach od 10.00 do 14.00
  • Pracownika sekretariatu - od poniedziałku  do piątku w godzinach                      od 7.30 -15.30
 2. Na tablicy ogłoszeń w szkole i na szkolnej stronie internetowej (www. sp1puszczykwo.pl) umieszczona jest informacja dotycząca terminu i czasu przyjmowania skarg i wniosków.
 3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu (załącznik nr 1 do niniejszej procedury)
 4. Pracownik sekretariatu przyjmujący skargę/wniosek niezwłocznie przekazuje ją  dyrektorowi szkoły.
 5. Pracownik sekretariatu prowadzi rejestr skarg i wniosków.
 6. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.
 7. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego - anonimy.
 8. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:
  • liczba porządkowa,
  • data wpływu - przyjęcia skargi/wniosku,
  • data rejestrowania skargi/wniosku,
  • imię i nazwisko adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,
  • treść skargi/wniosku
  • termin załatwienia skargi/wniosku,
  • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,
  • data załatwienia skargi/wniosku,
  • krótka informacja o sposobie załatwienia sprawy.
 9. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do innych organów i przesłanych  do wiadomości szkoły.

Rozdział II
Kwalifikowanie skarg i wniosków

 1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.
 2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest rejestru skarg i wniosków.
 3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły.
 5. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować, następnie pismem przewodnim przesłać odpisy właściwym organom, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły.
 6. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
 7. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

Rozdział III
Rozpatrywanie skarg i wniosków

 1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.
 2. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następującą dokumentację:
  • oryginał skargi/wniosku,
  • notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,
  • materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,
  • odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
  • inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.
 3. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:
  • oznaczenie organu, od którego pochodzi,
  • wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
  • faktyczne i prawne uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została załatwiona odmownie,
  • imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.
 4. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

Rozdział IV
Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

 1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.
 2. Skargę/wniosek rozpatruje się:
  • do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny,
  • do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,
  • do dwóch miesięcy, gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowana,
 3. Do siedmiu dni należy:
  • przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,
  • przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości,
  • przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów,
  • przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia,
  • zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,
  • udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

Procedura wchodzi w życie z dniem 10.05.2016r.